Prof. Dr. Sezen ŞEHİRALİ

 

Doğum Tarihi: 20.02.1938

Telefon: 0 535 214 6858

e-posta: sehirali@hotmail.com

Yabancı Dil: Almanca ve İngilizce

Çalışma Alanı:

Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller, Bitki Islahı, Bitkisel Gen Kaynakları, Tohumluk ve Teknolojisi

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarla Bitkileri

Ankara Üniversitesi

1959

Doktora

Tarla Bitkileri

Ankara Üniversitesi

1965

Doçentlik

Tarla Bitkileri

Ankara Üniversitesi

1972

Profesörlük

Tarla Bitkileri

Ankara Üniversitesi

1980

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

1959-1965

Ar.Gör.Dr.

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

1965-1972

Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

1972-1980

Prof.Dr.

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

1980-

 

Doktora Tez Konusu/Tez Danışmanı:

Türkiye’de yetiştirilen bodur fasulya çeşitlerinin tarla ziraatı yönünden önemli başlıca morfolojik ve biyolojik vasıfları üzerine araştırmalar. A.Ü. Ziraat Fakültesi, Bitki Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü (1965) / Prof. Dr. Osman TOSUN

İdari Görevler:

Zira Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Ankara Üniversitesi 1981-1982

Ziraat Fakültesi Kurucu Dekanlığı, Trakya Üniversitesi 1982-1985

Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı, Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1982-1985

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Ankara Üniversitesi 1990-1991

Tarla Bitkileri Yetiş.ve Islahı Bilim Dalı Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1990-1991

Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi 1994-2000

Tarla Bitkileri Bölüm Başkalığı, Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1995-2001

Koordinatörlük, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Bitkisel Üretim Programı 1998-2001

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelik:

Ödüller:

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Yönetiminde 11 aday Yüksek Lisans tezini tamamlamıştır.

Yönetilen Doktora Tezleri: Yönetiminde 5 aday Doktora tezini tamamlamıştır.

Projelerde Yaptığı Görevler:

Bitki Genusları. Yeni Kültür Bitkileri Araştırma Projesi, A.Ü. Ziraat Fakültesi, Bitki Yetiştirme veIslahı Kürsüsü. Yardımcı Araştırıcı, 1972.

Tarla Bitkileri Çeşitlerinin Elektroforetik Yöntemlerle Ayırt Edilmesi, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, TÜAF-66, Proje Yöneticisi, 2000.

Trakya Bölgesi’nde Üretilen Ekmeklik Buğdayların Çeşit-Su-Verim-Kalite İlişkilerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi, TARP-2110, Proje Yöneticisi, 2001.

Eserler:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Şehirali, S., M. Frauen, Chr. Paul, “Genetic Variation in Abscission of Reproductive Organs in Field Beans (Vicia faba L.).”, Z. Pflanzen-züchtg. 80, 44-48 (1978).

 

       A2.  Erdem, Y., S. Şehirali, T. Erdem ve D. Kenar, “Determination of crop water stress index for irrigation scheduling of bean (Phaseolus vulgaris L.)”, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30(3), 195-202, (2006). 2006


 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Şehirali. S., “Probleme und Moglichkeiten der Erzeugung von Ackerbohnen in der Türkei”, Göttinger Pflanzenzüchter Seminar 2, 23-25,. Göttingen (1974).

B2. Peşkircioğlu. M., M. Özgen. and Şehirali S., “Some of the yield and quality traits of Wild wheat species (Tr. spp. and aegilops spp) in Turkey”, In ınternational symposium on in situ conservation of plant genetic diversity (Abstract). pp . 21-22, 4-8 November, Antalya- Turkey (1996).

B3. Peşkircioğlu. M., S. Şehirali. and Özgen M., “Identification of wild diploid wheats of Turkey by gliadin electrophoresis”, In the proceedings of International Symposium on in situ Conservation of Plant Genetic Diversity. pp. 99-107, Ankara-Turkey (1998).

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Şehirali, S., “Beslenme ve toprak verimliliğinin artırılması yönünden yemeklik tane baklagiller”, Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı:84’den ayrı basım, Yeni Desen Matbaası, Ankara (1973).

D2. Şehirali, S., “Dünya açlık sorununun çözümüne dane baklagillerin katkısı” Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı:104’den ayrı basım, Şark Matbaası, Ankara (1975).

D3. Şehirali, S., “Einnfluss der Stichprobenziehung auf den Methionin und Proteingehalt Bei (Vicia faba L.), A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt:7, 536-638. (1977).

D4. Kün, E. ve Şehirali, S., “Buğdaın kök gelişmesi üzerine araştırmalar”, T.B.T.A.K., Yayın No: 360, 105-125. (1977).

D5. Şehirali, S., Gençtan, T. ve Çiftçi, C.Y., “Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) protein kapsamının değişimi ve kalıtımı”, Tarım ve Orm. Gen. Müd. Zir. İşl. Müd. Tarımsal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, 158-170, (1980).

D6. Şehirali, S., und Gençtan T., “Physikalische und biologische eigenschaften’s in stadt Tekirdağ verwendeten weizensaatgutes und aussaat probleme”, A.Ü. Z. F. Yıllığı, Vol: 37, Sayı:2, 110-119, (1987).

 

D7. Şehirali, S. ve Akdağ, C., “Nohut tarımındaki sorunlar ve giderilmesi I. ıslahı ile ilgili sorunlar ve giderilmesi”, Cumhuriyet Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi, Vol: 5, Sayı: 1, 319-329, (1989).

D8. Şehirali, S., “Tohumculuk”, E.Ü. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yayın Bülteni: 6, (1991)

D9. Şehriali, S. ve Akdağ, C., “Nohut (Cicer arietinum L.)’da özellikler arası ilişkiler ve path analizi üzerinde bir araştırma”. Doğa Bilim Dergisi. 16, 763-772, (1992).

D10. Akdağ, C. ve Şehirali, S., “Bakteri (Rhizobium ciceri) bulaştırma, azot dozları ve ekim sıklığının nohut (Cicer arietinum L.)’un bazı bitkisel ve kalite özelliklerine etkileri”, Gaziosmanpaşa Üniv. Z. F. Dergisi, 11, 87-100, (1994).

D11. Akdağ, C. ve Şehirali, S., “Bakteri (Rhizobium ciceri) aşılama, azot dozları ve ekim sıklığının nohut (Cicer arietinum L.)’un verim ve verim unsurlarına etkileri”, Gaziosmanpaşa Üniv. Z. F. Dergisi, 12, , 122-134, (1995).

 

D12. İ. Atılgan Helvacıoğlu1 S. Şehirali  " Tekirdağ Koşullarında Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L. Em Thell.) Başak Gelişiminin Farklılıkları"  , Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011 8(1): 9-20

 

D13.   İ. Atılgan Helvacıoğlu1 S. Şehirali "Tekirdağ Koşullarında Makarnalık Buğdayda (Triticum durum Desf.) Başak Gelişiminin Farklılıkları" Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011 8(1):21-32


 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Şehriali, S., “Kuru tane olarak tüketilen baklaların (Vicia faba L.) protein ve proteindeki methionin oranı yönünden farklılıkları”, Bitki Islahı Sempozyumu, Ege Bölgesi Araştırma Enstitüsü Basımevi, 436-444, İzmir, (1979).

E2. Şehirali., S., “Fasulyade (Ph. vulgaris L.) üreme biyolojisi ve hava sıcaklığının dane tutma etkisi” Bitki Islahı Sempozyumu, Ege Bölge Ziraai Araştırma Enstitüsü, Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü, Yayın No: 17/41, 317-335, (1980).

E3. Benli. E., S. Şehirali, Aküzüm T., “Ankara’da bodur fasulyanın su tüketimi ve sulamaya duyarlılığı üzerine bir araştırma”, A. Ü. Ziraat Fakültesi Basımevi. 13 s, Ankara, (1980).

E4. Şehirali, S., V.Gürgün, T. Gençtan, Çiftçi C. Y., “Bakteri aşılaması ve değişik azot dozlarının soyada tane verimi, protein ve yağ kapsamı üzerine etkileri”, KÜKEM 3. Kongresi Özel Sayısı, Vol. 6(2), 163-165, (1983).

E5. Şehirali, S., V. Gürgün, T. Gençtan, C. Y. Çiftçi., “Bakteri aşılaması ve değişik azot dozlarının fasulyede tane verimi, protein ve yağ kapsamı üzerine etkileri”, KÜKEM 3. Kongresi Özel Sayısı ,Vol. 6(2), 166-167, (1983).

E6. S. Şehirali, H., Özçelik, Yorgancılar Ö., “Kuru tane olarak tüketilen bodur fasulye gen kaynaklarının karakterizasyonu üzerinde araştırmalar”, I. Tarla Bitkileri Kongresi. 25-29 Nisan, EÜZF. Bornava, 134-140, (1994).

E7. Şehirali, S., C.Y. Çiftçi.,I. Küsmenoğlu., S. Ünver ve Yorgancılar, Ö., “Yemeklik tane baklagiller tüketim projeksiyonları ve üretim hedefleri”, Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi,Ankara T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No:26. 449-467, (1995).

E8. Karahan, A. ve Şehirali S., “Trakya koşullarında Şehirali–90 (Ph. vulgaris L. nanus Dekap). bodur fasulye çeşidinde bakteri aşılama ve değişik azot dozlarının, verim ve verim unsurlarına etkisi”, III. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiri Kitabı, Cilt III, 389-394, (1999).

E9. Şehirali, S., T. Gençtan, M. Avcı, N. Zencirci ve Uçkesen B., “Türkiye Tahıl ve Yemeklik baklagil üretiminin bügünkü ve gelecekteki boyutları”, Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi. Cilt1, 431-453, 17-21 Ocak Milli Kütüphane, Ankara, (2000).

E10. Şehirali, S., Başer, İ., Orta, H., Erdem, T., Erdem, Y. ve Yorgancılar, Ö., “Trakya Bölgesinde üretilen ekmeklik buğdayların çeşit-su-verim-kalite ilişkilerinin belirlenmesi”, Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Simpozyumu, Simpozyum Bildiri Özetleri Kitabı, 26-27 Ekim, TÜBİTAK Feza Gürsoy Konferans Salonu, Ankara, (2000).

 

E11. Şehirali, S., Orta, H., Başer, İ., Erdem, T., Erdem, Y. ve Yorgancılar, Ö., “Trakya Bölgesinde üretilen ekmeklik buğdayların çeşit-su-verim-kalite ilişkilerinin belirlenmesi”, Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiri Kitabı, 17-21 Eylül, Tekirdağ, (2001).

 

E12. Kenar, D. ve Şehirali, S., “Farklı ekim zamanlarının arpada verim ve verim kriterleri üzerine etkisi”, Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiri Kitabı, 17-21 Eylül, Tekirdağ, (2001).

 

E13. Helvacıoğlu, İ. A. ve Şehirali, S., “Farklı azotlu gübre doz uygulamalarının bodur fasulyede (Phaseolus vulgaris L. var. nanus Dekapr.) verim ve verim unsurlarına etkisi”, Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiri Kitabı, 17-21 Eylül, Tekirdağ, (2001).

F. Diğer yayınlar:

F1. Şehirali, S., Türkiye’de yetiştirilen bodur fasulya çeşitlerinin tarla ziraatı yönünden önemli başlıca morfolojik ve biyolojik vasıfları üzerine araştırmalar. A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları 474, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 275, Ankara, 94 s. (1971).

F2. Şehirali, S., Bodur fasulyada (Ph. vulgaris L.) cinsiyet hücrelerinin oluşumu, döllenme biyolojisi ve hava sıcaklığının verime etkileri. A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları 609, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 352, Ankara, 42 s. (1972).

F3. Şehirali, S., Türkiye tarımında yemeklik tane baklagillerin önemi ve üretimi artırma olanakları. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 19 s. (1972).

F4. Şehirali, S., Yemeklik tane baklagiller, I. Fasulya. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 1-99. (1979).

F5. Şehirali, S., Yemeklik tane baklagiller, II. Bezelye. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 1-40. (1979).

F6. Şehirali, S., Yemeklik tane baklagiller, III. Bakla. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 1-63. (1979).

F7. Şehirali, S., Yemeklik tane baklagiller, IV. Börülce. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 1-39. (1979).

F8. Şehirali, S., Yemeklik tane baklagiller, V. Nohut. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 1-56. (1979).

F9. Şehirali, S., Yemeklik tane baklagiller, VI. Mercimek. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 1-24. (1979).

F10. Şehirali, S., Bodur fasulyada (Ph. vulgaris L. var. nanus DEKAP.) ekim sıklığının verimle ilgili bazı karakterler üzerine etkisi. A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları 738, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 429, 55 s. (1980).

F11. Şehirali, S. ve Gençtan, T., Tekirdağ ilinde kullanılan buğday tohumluklarının fiziksel ve biyolojik özellikleri ile ekim sorunları. T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fak. Yayınları 25, Araştırma ve Derlemeler 4, Tekirdağ, (1985).

F12. Şehirali, S. ve Özgen, M., Bitki Islahı. A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları 971, Ofset Basım 20, Ankara, (1986).

F13. Şehirali, S. ve Özgen, M., Bitkisel Gen Kaynakları. Ders Kitabı No: 294, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1020, Ankara, (1987).

F14. Şehirali, S., Yemeklik Dane Baklagiller. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1089, Ders Kitabı: 314, A.Ü. Basımevi, Ankara, (1988).

F15. Şehirali, S. ve Özgen, M., Bitki Islahı. A.Ü.Z.F. Yayınlar: 1059, Ders Kitabı: 310, Ankara, (1988).

F16. Şehirali, S., Tohumluk ve Teknolojisi, A.Ü. Basımevi, Ankara, (1989).

F17. Şehirali, S. ve Atlı, A., Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) de pişme özellikleri. T.Ü. Tekirdağ Zir. Fak. Yayın No: 161, Araştırmalar: 59, Tekirdağ, (1993).

F18. Şehirali, S., Tohumluk ve Teknolojisi. Filiz Yayınevi, İstanbul, (1997).

F19. Şehirali, S., Gençtan,T., Başer, İ., Bilgin, O., Yorgancılar, Ö. Ve Kenar, D., Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül, Tekirdağ, Tebliğler Kitabı Cilt: I Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller. Paymaş A.Ş., İstanbul, (2001).

F20. Şehirali, S., Gençtan,T., Yaver, S. ve Arslanoğlu, F., Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül, Tekirdağ, Tebliğler Kitabı Cilt: II Endüstri Bitkileri. Paymaş A.Ş., İstanbul, (2001).

F21. Şehirali, S., Gençtan,T., Tuna, C. ve Nizam, İ., Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül, Tekirdağ, Tebliğler Kitabı Cilt: III Çayır Mer’a, Yem Bitkileri. Paymaş A.Ş., İstanbul, (2001).

F22. Şehirali, S., Tohumluk ve Teknolojisi. Filiz Yayınevi, İstanbul, (2002).

F23. Şehirali, S., Yorgancılar, Ö. ve Kenar, D., Kuru fasulye yetiştiriciliği, Paymaş A.Ş., İstanbul, (2002).

F24. Şehirali, S. ve Özgen, M., Bitki Islahı. A.Ü.Z.F. Yayınlar: 1527, Ders Kitabı 2. Baskı, Ankara, (2002).

F25. Şehirali, S. ve Genç, İ., Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu, Talebe Ders Klavuzu, A.Ü. Zir. Fak. Tar. Bit. Yet. ve Isl. Böl. 66 s, (1961).

F26. Şehirali, S., Yemeklik Tane Baklagiller, Ders Rotosu, Ankara, 175 s., (1974).

F27. Tosun, O., Gökçora, H. ve Şehirali, S., Bitki Yetiştirme ve Islahı, Ders Notu, A.Ü. Ziraat Fakültesi, Teksir No: 7, (1977).

F28. Tosun, O., Gökçora, H., Eser, D., Kün, E., Yürür, N. ve Şehirali, S., Bitki Yetiştirme ve Islahı, Ders Notu, A.Ü. Ziraat Fakültesi, Teksir No: 33, 310 s., (1979).