Misyonumuz:

Tahıllar ve yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri ve çayır-mera yem bitkileri yetiştirme tekniği, ıslahı ve biyoteknolojisi konularında çağın gereklerine uygun bilgi ve deneyim ile donatılmış, tarım ve tarıma dayalı endüstri sektörünün gereksinim duyduğu nitelikli ziraat mühendisi yetiştirmek,

Bitkisel genetik kaynakları toplamak, korumak, kullanmak ve kullanıma sunmak,

Değişen çevre koşullarına uygun, verimli ve kaliteli yeni çeşitler geliştirmek, ulusal çeşit geliştirme çalışmalarına katılmak ve katkıda bulunmak,

Yukarıda sözü edilen konularda ulusal ve uluslar arası düzeydeki güncel olayları ve bilgileri takip etmek, bu konudaki bilgi birikimine katkı yapmak,

Kamu ve/veya özel kuruluşların talep ettiği bilgi ve deneyim akışını yazılı ve sözlü olarak sağlamak,

Bölge üreticilerinin tarla bitkileri üretim teknolojisi ve alternatif ürünler konularındaki sorunları için araştırma ve geliştirme projeleri hazırlamak, sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayımlamak,

Tarımsal üretimin yükseltilmesi ve iyileştirilmesine yönelik bilimsel toplantılar düzenlemektir.

 

Vizyonumuz:

Eğitim, öğretim, araştırma ve yayım çalışmalarında bilimsel etik kurallara uymak ve sahip çıkmak,

Teknik ve genel becerileri, akademik sorumluluk içinde ve alternatif öğrenme tekniklerine saygılı olarak iyi bir şekilde öğretmek,

Farklı topum kesimlerine ulaşmak, sanayi ve tarımsal uygulamaya hizmet etmek, akademik kesimi yöre, ulus ve dünya bağlamında anlamlı kılmak, üniversite içi topluluklara katkı yapmak,

Profesyonel ve akademik topluluklara üye olarak ve teknoloji transferleri yaparak, sınırları aşma becerisi öğretmek,

Öğretim üyesi odaklı eğitim yerine, öğrenci odaklı, katılımcı, interaktif eğitim sunmak,

Alanında ulusal düzeyde öncü olmak ve uluslar arası düzeyde ise rekabet edebilecek gelişmişlik seviyesine ulaşmaktır.

 

Stratejilerimiz:

Vizyonumuzu gerçekleştirmek ve misyonumuzu yerine getirmek için:

    •    Öğretim üyesi merkezli öğretimden üretime yönelik, uygulamaya ve bireysel çalışmaya daha çok yer veren interaktif öğrenci merkezli öğretime geçmek,

    •   Araştırma alt yapısını iyileştirmek. TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Bakanlıklar, Dünya Bankası vb. kaynaklar tarafından desteklenen çok disiplinli ve entegre projelerin sayısını artırmak, bu projelere daha çok katılmak, proje yapmayı ve projelere katılmayı teşvik etmek,

    •   Ulusal ve uluslar arası dergilerde yayın yapılmasını, ulusal ve uluslar arası toplantılara katılımı, bilimsel ve teknik danışmanlıklar yapılmasını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak,

    •   Kendi alanlarında öne çıkmış üniversiteler ile kısa, orta ve uzun süreli öğretim elemanı ve öğrenci değişimi için mevcut alt yapıları etkin olarak kullanmak, yoksa bu alt yapıları kısa zamanda kurmaktır.