Trakya Yöresi Doğal Mera Vejetasyonlarının Yapısı ve Bazı Çevre Faktörleri İle İlişkileri T. Ü. Araştırma Fonu, Proje No: TÜAF-116. 2000

İran üçgülü (Trifolium resupinatum L.) nde sert tohumluluk özelliğinin belirlenmesi, TÜBAP Projesi, 2001. 

Mısır ve Sorgum Çeşitlerinin Yeşil ot ve kalite özelliklerinin Belirlenmesi” 
TÜBAP Projesi -253, 2002.

“Tekirdağ Koşullarında Bazı Kışlık Tahıllarda Farklı Dönemlerde Biçimlerden Elde Edilen Yeşil Yemin Kalite Özellikleri ve Biçmenin Tane Verimi ile Verim Komponentleri Üzerine Etkileri”, TÜAF 538, 2003.

Türkiye Buğday Genetik Kaynaklarının Çekirdek DNA Miktarları ve Ploidy Düzeylerinin Belirlenmesi”, YUUP {(Yaygınlaştırılmış Ulusal ve Uluslar Arası Projeler, Proje No: 2004K 120750), Gen-Pro: Bitkisel Genomik ve Proteomik Ulusal Mükemmeliyet Ağı}, 2003.

“Türkiye Florasından Yeni Toplanmış Yabani Buğday Türlerinin Moleküler Sitogenetik Metodlar ile Karakterizasyonu”, TÜAF 625, 2004

Tekirdağ Koşullarında Hayvan Pancarı (B. vulgaris rapa)’na Uygulanan Farklı Dozlardaki Azotlu Gübrenin ve Hasat Zamanını Verim ve Kaliteye Etkisi T. Ü. Araştırma Fonu,TÜBAP-323 Proje Yöneticisi,2004

“Domuz ayrığı (Dactylis L.) türlerinde moleküler sitogenetik metotlar ile genomların tanımlanması ve türlerin Trakya koşullarındaki bazı morfolojik, fenolojik ve tarımsal özelliklerinin saptanması”, TÜBİTAK 1060422, 2006.


 “Verim Yeteneği, Kalite ve yemlik Potansiyeli Yüksek Trakya bölgesine Uygun Tritikale Genotiplerinin Belirlenmesi üzerinde araştırmalar TÜBAP Projesi -2007.

“Farklı Kaynaklardan Temin edilen Fiğ (Vicia ssp. L.) Hatlarının Moleküler Yöntemlerle Genomlarının Tanımlanması ve Kahramanmaraş Koşullarında Bazı Morfolojik, Fenolojik ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi”, TÜBİTAK 1007012, 2007.

1-Kaşıkçı, 2-Karamurat, 3-Yeşilsırt, 4-Yörükler, 5-Kazandare 6-Bahçeağıl (Tekirdağ); 7-Akarca, 8- Arizbaba, 9- Alacaoğlu, 10- Kocahıdır, 11-Nacak, 12- Düzova, 13- Ertuğrul (Kırklareli), 14-Hacıumur, 15-İskender, 16-Oğulpaşa ve 17- Orhaniye (Edirne) Köy Meralarının Islah ve Amenajman Projeleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Üniversite İşbirliği Çerçevesinde 2003-2011 döneminde, sorumluluğumda yürütülmektedir.
Kırklareli İli Kuzuçardağı ve Karacaoğlan Köyleri Meralarının Islah ve Amenajman Projeleri, Üniversite ile TEMA işbirliği çerçevesinde, 2007-2010 döneminde sorumluluğumda yürütülmektedir.

Edirne İli, Merkez Sazlıdere ve İskender Köyü Meralarının Durumlarının Saptanması, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Projesi(Trakya TAE) 2007.

Farklı Eğim Derecelerindeki Korunan ve Otlatılan Meralarda Bazı Islah Metodlarının Bitki Örtüsü ve Su Erozyonuna Etkisi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Projesi, (Trakya TAE), 2007-Devam etmekte